[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
 


  

  

6 / พ.ค. / 2558 : วิธีปฏิบัติ WI-IM
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปีรับปรุงปีงบ2558
6 / พ.ค. / 2558 : วิธีปฏิบัติ WI-IM
วิธีปฏิบัติ-IM
วิธีปฏิบัติทีม IM ปรับปรุงปีงบ 2558
30 / ต.ค. / 2557 : ความรู้เกี่ยวกับ IT
การจัดเก็บข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล
การจัดเก็บข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
21 / ก.ค. / 2557 : ความรู้เกี่ยวกับ IT
ป้องกัน Baidu PC Faster
ป้องกันไม่ให้ Baidu PC Faster มันมาติดตั้งในคอมของคุณ!
7 / ก.พ. / 2557 : ความรู้เกี่ยวกับ IT
การปฏิบัติกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย/อุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง
การปฏิบัติกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย/อุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อ...
8 / มิ.ย. / 2555 : วิธีปฏิบัติ WI-IM
การสำรองข้อมูลเวชระเบียนที่จัดเก็บในรูปแบบ
การสำรองข้อมูลเวชระเบียงที่จัดเก็บในรูปแบบ
8 / มิ.ย. / 2555 : วิธีปฏิบัติ WI-IM
การสำรองข้อมูล
การสำรองข้อมูล
8 / มิ.ย. / 2555 : วิธีปฏิบัติ WI-IM
การรักษาความปลอดภัย ป้องกันการสูญหายของแฟ้มเวชระเบียน
การรักษาความปลอดภัย ป้องกันการสูญหายของแฟ้มเวชระเบียงที่จัดเก็บในรูปแบบ Electronic File และป้องกันการโจรกรรมข้อมูล
8 / มิ.ย. / 2555 : วิธีปฏิบัติ WI-IM
การบริการจัดการด้านความั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ
การบริการจัดการด้านความั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ
8 / มิ.ย. / 2555 : วิธีปฏิบัติ WI-IM
การตั้งรหัสผ่าน กำหนดและป้องกันรหัสผ่าน
การตั้งรหัสผ่าน กำหนดและป้องกันรหัสผ่าน
8 / มิ.ย. / 2555 : วิธีปฏิบัติ WI-IM
การใช้งานห้องเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server)
การใช้งานห้องเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server)
8 / มิ.ย. / 2555 : วิธีปฏิบัติ WI-IM
การใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
การใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
8 / มิ.ย. / 2555 : วิธีปฏิบัติ WI-IM
การจัดการการลาออกหรือย้ายหน่วยงานของเจ้าหน้าที่
การจัดการการลาออกหรือย้ายหน่วยงานของเจ้าหน้าที่
8 / มิ.ย. / 2555 : วิธีปฏิบัติ WI-IM
การจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์
การจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์
8 / มิ.ย. / 2555 : วิธีปฏิบัติ WI-IM
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี 2550
การจัดเก็บข้อมูลตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี 2550

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


IM : : ทีมสารสนเทศ โรงพยาบาลทุ่งใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช่ : :
ผู้ดูแลเว็บไซด์ :Pitug Chutmat   Email :thungyaihospital2010@gmaill.com
สถิติการเข้าชมเว็บไซดWebsite counter คน เริ่มตั้งแต่ 10 มิถุนายน 2555

เว็บไซด์หลักโรงพยาบาลทุ่งใหญ่